Pjestarja e Federates Nacionale për punsime të përkohshmë

Kreatorë të vendeve të punës
Привремено вработување
Punësimet e përkohshme  - risi tek ne, praktikë kaherë e aplikuar nëpër botë.

Sigurimi I  punëtorëve të përkohshëm  është zgjidhje   e problemeve kadrovike  në kompanitë , e cila gjat  kalimit të kohës  është treguar si  metodë shumë e suksesshme   praktikisht në  të gjitha vendet në Europë dhe në botë.
Suksesi I agjencive  për punëtorë të përkohshëm  është rezultat  I  mundësisë së sigurimit të fleksibilitetit  edhe për kompanitë  -  klientë edhe për kandidatët , punëtorët e përkohshëm potencial, pa u vënë në pyetje cilësia e fuqisë së punës.

Puna e përkohshme I dallon  relacionet që vijojnë :
  • Agjencinë   për punë të përkohshme
  • Klientin –kompaninë, e cila ka vend pune në të cilin duhet të angazhohet punëtor I përkohshëm
  • Punëtorin e përkohshëm 
 
Agjencitë për punësime të përkohshme - Partner
Ish  Kooperativa e rinisë PARTNER  me përvojë mbi 16 vjeçare pikërisht në sigurimin e  punëtorëve të përkohshëm e të kohëpaskohshëm të profileve të ndryshme   për kompanitë dhe institucionet shtetërore në Maqedoni ,  duke filluar nga  21  Prill I vitit 2006, e në pajtim  me Ligjin  mbi agjencitë  për punësime të përkohshme  transformohet në Agjenci për punësime të përkohshme  PARTNER  - Agjencia  Partner.

Agjencia Partner  është e orientuar  ekskluzivisht në sigurimin e  punëtorëve të përkohshëm  për nevojat e kompanive   nga të gjjitha fushat,  me fleksibilitet maksimal  sikurse ndaj klientëve ashtu edhe  ndaj punëtorëve, duke ruajtur me këtë rast  nivelin e kërkuar të cilësisë , përvojës  dhe  diturisë.

Agjencia Partner është specialist  në gjetjen , selekcionimin  dhe sigurimin e kuadrove  nga të gjitha  nivelet e  kualifikimeve  në teritorin e RM.


Ofrojmë zgjidhje  të shpejtë e të sigurtë  për të gjithë që kanë nevojë  për punësime të përkohshme, pavarësisht nga periudha  për të cilën nevoitet angazhimi.
 

Ankete

Nevoja e Partnerit: